Landscape with a pond, 1921, Ilya Mashkov

Medium: oil,canvas ilya-mashkov: via Tumblr