davidhudson:

Nikola Tesla, July 10, 1856 – January 7, 1943.