davidhudson:

Happy 62nd, Kevin Bacon.

Photo by Elizaveta Porodina.

Philly boy.