davidhudson:

Happy 48th, John Cho.

Illustration by Krishna Shenoi.